ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 86 พ.ศ.2564

ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 86 พ.ศ.2564

เรียน ท่านสมาชิกกุมารแพทย์ที่นับถือ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชาพิจารณ์ CPG  2 เรื่อง ที่จะเสนอในการประชุมใหญ่กุมารฯ ครั้งที่ 86 ผ่านทาง Virtual Meeting  ดังต่อไปนี้     CPG 1:  Constipation (แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูก พ.ศ. 2564) 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 14.45 น. ห้องประชุม 1     CPG 2: Pediatric Parenteral Nutrition(แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำใน ทารกและเด็ก พ.ศ. 2564)

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 14.45 น. ห้องประชุม 2 ท่านสามารถ download CPG ฉบับร่างทั้ง 2 ฉบับ และ กรุณาให้ความเห็นและกรอกข้อมูลในแบบประเมิน CPG ได้ดังนี้ 

CPG 1 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูก พ.ศ. 2564

ฉบับร่าง : https://thaipediatrics.net/wp-content/uploads/2022/04/media-20210917050431.pdf

URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/PqtTfVpdWbExdUQT9 

หรือ QR Code

CPG 2 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในทารกและเด็ก พ.ศ. 2564

ฉบับร่าง : https://thaipediatrics.net/wp-content/uploads/2022/04/media-20210923064524.pdf

URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/dRRA1bvgtBdawHra6 

หรือ QR Code

ทางราชวิทยาลัยจะดำเนินการจับฉลากให้รางวัลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคูปอง Starbucks มูลค่า 500 บาท จำนวน 12 รางวัล โดยจะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีทาง website ของราชวิทยาลัย และติดต่อโดยทาง e mail หรือ ทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม รวมทั้งจะลงชื่อผู้ร่วมประชาพิจารณ์ไว้ในบันทึกหน้าหลังสุดของ CPGขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือค่ะศ.พญ. อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์ศ.พญ.ดารินทร์  ซอโสตถิกุลรศ.พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค