ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 พ.ศ.2567

ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 พ.ศ.2567

เรียน ท่านสมาชิกกุมารแพทย์ที่นับถือ
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชาพิจารณ์ CPG 3 เรื่อง ที่จะเสนอในการประชุมใหญ่กุมารฯ ครั้งที่ 89 ดังต่อไปนี้  

CPG 1: แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ในเด็กและวัยรุ่น
CPG 2: คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติในการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแบบเพิ่มจำนวนโรค
CPG 3: Cow’s milk protein allergy

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 8.45 – 9.30 น. ห้องประชุม Hall A1- A3 ท่านสามารถ download CPG ฉบับร่างทั้ง 3 ฉบับ และ กรุณาให้ความเห็นและกรอกข้อมูลในแบบประเมิน CPG ได้ดังนี้ 

CPG 1 เรื่อง แนวทำงเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ในเด็กและวัยรุ่น
ฉบับร่าง : https://tinyurl.com/25a2qbd5
URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/PyZMjLUNUAq5D6GEA

CPG 2 คำแนะนำแนวทางเวชปฏิบัติในการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแบบเพิ่มจำนวนโรค
ฉบับร่าง : https://tinyurl.com/2bgz9j6p
URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/ytRGKnXK3exiaC9z7

CPG 3 Cow’s milk protein allergy
ฉบับร่าง :
URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/dNfUxoKb41vb19pj7

ทางราชวิทยาลัยจะดำเนินการจับฉลากให้รางวัลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคูปอง Starbucks มูลค่า 500 บาท จำนวน 15 รางวัล โดยจะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีทาง website ของราชวิทยาลัย และติดต่อโดยทาง e mail หรือ ทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม รวมทั้งจะลงชื่อผู้ร่วมประชาพิจารณ์ไว้ในบันทึกหน้าหลังสุดของ CPGขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือค่ะ

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล