วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision):

  •  เป็นสถาบันหลักของสังคมในการพัฒนาสุขภาพเด็ก ทั้งทางกาย  ใจ  สังคม  จิตวิญญาณ และจริยธรรม  

พันธกิจ (Mission):

  1. ประกันและพัฒนาคุณภาพ  การฝึกอบรมให้ได้กุมารแพทย์ที่มีจริยธรรม   และมาตรฐานวิชาชีพ
  2. พัฒนาศักยภาพกุมารแพทย์  และบุคลากรผู้ดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างมาตรฐานการดูแลสุขภาพเด็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมไทย
  4. เป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก   สำหรับกุมารแพทย์  บุคลากรด้านสุขภาพ และชุมชน
  5. เป็นเครือข่ายประสานงาน แลกเปลี่ยนทางวิชาการ  และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และมีบทบาทในการชี้นำสังคมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ เต็มตามศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ
  7. พิทักษ์ ปกป้องสิทธิประโยชน์  และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่กุมารแพทย์