ข่าวการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling Up Pediatric Practices in the Changing World” 25-27 เมษายน 2567

ข่าวการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 “Leveling Up Pediatric Practices in the Changing World” 25-27 เมษายน 2567

ข่าวการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89
“Leveling Up Pediatric Practices in the Changing World”
25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ที่ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ภายใต้หัวข้อ “Leveling Up Pediatric Practices in the Changing World” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์อย่างรอบด้านและทันสมัยแก่กุมารแพทย์และบุคลากรที่ทำงานด้านเด็ก เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจากกุมารเวชศาสตร์อนุสาขาต่าง ๆ ทุกสาขา รวมทั้งวิทยากรรับเชิญทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 78 ท่าน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรเกียรติยศบรรยายเรื่อง “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21: เติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย” เพื่อให้กุมารแพทย์ได้รับทราบนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนให้เด็กเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา (symposium) Meet the Expert การทำประชาพิจารณ์ Clinical practice guideline (CPG) รวมทั้งการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ oral presentation และ E-Poster ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมมากกว่า 900 ท่าน เป็นโอกาสอันดีมากสำหรับกุมารแพทย์ทั่วประเทศที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้านการรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้เด็กไทยมีสุขภาพดีและเติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวกุมารแพทย์อีกด้วย
ทาง รวกท. และ สกท. ขอแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
อันดับที่ 1 ได้แก่ พญ.เบญจรัตน์ ช่วยสงค์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 2 ได้แก่ นพ.เสฎฐวุฒิ ศิษฏิวงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 3 ได้แก่ พญ.ชญานิศ ไตรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยทุกท่าน

นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีแก่กุมารแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรจากการนำเสนอผลงานวิจัยทุกท่าน
และกุมารแพทย์ผู้โชคดี ได้รับรางวัล IPAD จาก รวกท. ได้แก่ พญ.กุลภัทรา ไพศาลสุขอนันต์ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
รางวัลหูฟังไร้สาย ได้แก่ พญ.หรรษา เรืองศิริปิยะกุล รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น และผู้โชคดีที่ได้รับ gift voucher ทุกท่าน

ผู้สนใจสามารถ download E-abstract Book ได้ที่ Link: https://meeting.thaipediatrics.org/Authen ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถดูวีดีโอ
การประชุมย้อนหลังได้นับแต่วันนี้ จนถึง 31 ส.ค. 2567

พบกันใหม่ปีหน้า การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 90

ท่านสามารถติดตามข่าววิชาการและการประชุมต่าง ๆ
ได้ที่ website: https://www.thaipediatrics.org/