คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กหลังการประกาศเป็นโรคประจำถิ่น