ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ ฝึกอบรมและสอบ 2/2567 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรรอบ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2567