รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “How to approach and management of pediatric acne”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “How to approach and management of pediatric acne”

Speaker
ผศ.(พิเศษ) พญ.นุชนาฏ รุจิเมธาภาส
กุมารแพทย์อนุสาขาตจวิทยา
งานโรคผิวหนัง กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Moderator
อ. นพ.วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก
กุมารแพทย์อนุสาขาตจวิทยา
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี