เอกสารชี้แจงจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ร่วมกับสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย “ผลของการบริโภคนมวัวต่อสุขภาพเด็ก”