สถานการณ์และมาตรการป้องกันผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก กองโรคติดต่อนำโดยแมลง มกราคม 2567