คำแนะนำ การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 เข็ม (กรณีวัคซีนขาดชั่วคราว)