วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2566