ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและ/หรือสหสาขาวิชา ประจำปี 2567 รอบที่ 1

ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและ/หรือสหสาขาวิชา ประจำปี 2567 รอบที่ 1

ฝ่ายวิจัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครขอรับทุนโครงการวิจัย
แบบสหสถาบันและ/หรือสหสาขาวิชา ประจำปี 2567 รอบที่ 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล e-mail: phisisth13@gmail.com
หรือ โทร.096-990-90-92

จดหมายขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ระเบียบทุนวิจัยสหสถาบัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.แบบทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.แบบทุนวิจัยสหสถาบันและ/หรือสหสาชาวิชา