เข้าพบเพื่อปรึกษาประเด็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

เข้าพบเพื่อปรึกษาประเด็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น ๕ อาคาร 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้แก่
– รศ.พญ. ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
– ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก แห่งประเทศไทย
– รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ อดีตนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ได้เข้าพบ เพื่อปรึกษาประเด็นหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
– สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
: นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– กรมควบคุมโรค
: นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค
: นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
: นพ.วิชาญ บุญกิติกร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป
: นพ.ชนินันท์ สนธิไชย
: พญ.ปิยดา อังศุวัชรากร
– สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
: นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนฯ

ในประเด็นเรื่อง
1. คำแนะนำวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในเด็ก
2. การขาดแคลนวัคซีน IPV
3. การบรรจุ IPV ๒ เข็ม ในสิทธิประโยชน์ สปสช