ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบภาคปฏิบัติโดยการจัดสอบแบบ OSCE ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์