รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Pediatric submersion injury”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Pediatric submersion injury”

โดย

วิทยากร
👩🏻‍⚕️อ.พญ.วีรภัทรา เอี่ยมวัฒน์
กุมารแพทย์อนุสาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้ดำเนินรายการ
👨🏻‍⚕️รศ.นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์
กุมารแพทย์อนุสาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล