วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2566