สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566

สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566

สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566
Modern Approaches in Pediatric Neurology: From Diagnosis to Therapeutic Innovation
วันที่ 15 ธันวาคม 2566
ณ สถาบันสุขภาพด็กแห่งชาติมหาราชินี ห้องประชุมอาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7