รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “Pediatric parenteral nutrition: How to choose it right?” วันที่ 21 กันยายน 2566

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “Pediatric parenteral nutrition: How to choose it right?” วันที่ 21 กันยายน 2566

Register https://docquity.app.link/fkxR1OHG1Cb

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น.

หัวข้อ “Pediatric parenteral nutrition: How to choose it right?”

Speaker
ผศ. พญ.สิรินภา ศิวารมณ์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

อ. พญ.พุธิตา แสงพานิชย์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

Moderator
รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล