วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2566