รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Musculoskeletal complaints in ambulatory setting”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Musculoskeletal complaints in ambulatory setting”

การบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-14.15 น. (CME 0.75 Credits)

หัวข้อ “Musculoskeletal complaints in ambulatory setting”

โดยวิทยากร
พญ.ปาริชาต ขาวสุทธิ์
กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาคกุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
พญ.มนสิตา ตันยะ
กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
โรงพยาบาลขอนแก่น