รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ผ่าน page facebook “เบาหวานในเด็กอ้วน ภัยร้ายใกล้ตัว”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ผ่าน page facebook “เบาหวานในเด็กอ้วน ภัยร้ายใกล้ตัว”

การเสวนาออนไลน์ผ่าน page facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

หัวข้อเรื่อง “เบาหวานในเด็กอ้วน ภัยร้ายใกล้ตัว”

โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
วิทยากร
รศ. นพ.ภัทร วิรมย์รัตน์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย
ผศ. พญ.พรทิพา อิงคกุล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์