“คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “การฝึกวินัย ในเด็ก 0-5 ปี”

“คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “การฝึกวินัย ในเด็ก 0-5 ปี”

โดย
วิทยากร
ผศ.พญ.พรชนก วันทนากร
กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ
อ.พญ.นภาไพลิน กมล
กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น
โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล