“ปานแต่กำเนิด รอยแรกเกิดที่มากกว่าสีที่ผิว”

“ปานแต่กำเนิด รอยแรกเกิดที่มากกว่าสีที่ผิว”

โดย

อ.นพ.รุ่งโรจน์ เบญจรัตนภาคี
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
และ

อ.พญ.ชนกานต์ สุขณีวัฒน์
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี