การอบรมระยะสั้น Intensive Review in Pediatrics 2023 (แบบ online)

การอบรมระยะสั้น Intensive Review in Pediatrics 2023 (แบบ online)

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญ กุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น

Intensive Review in Pediatrics 2023 (แบบ online)


โดยมีเนื้อหาวิชาการที่สำคัญและครอบคลุมของทุกอนุสาขา ตามที่กำหนดในหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
สาขากุมารเวชศาสตร์ และเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติการดูแลสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิผล (หัวข้อการบรรยายดังภาพ)

อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท และสามารถเก็บคะแนน CME ได้ 47.5 Credits

สมัครลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือกด Link ด้านล่าง นี้
https://forms.gle/MXWDzUzheMxQFbvx8

ดาวน์โหลด ายถึผู้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รับชมแบบ online ผ่านทาง website: www.thaipediatrics.org ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือ โทร. 02-716-6200 ต่อ 2 (คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล)