ขอเชิญ อาจารย์โรงเรียนแพทย์ และแพทย์ทุกท่าน ร่วมทำประชาพิจารณ์ การทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถ ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 25XX