การประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Ambulatory pediatric in practice” วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

การประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Ambulatory pediatric in practice” วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/7pytk4bUqiGNwkMKA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 0 5596 5167, 0 5596 5478