ขอเชิญกุมารแพทย์ส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงาน การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88