ถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก 27/1/2566 12:00-13:00

ถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก 27/1/2566 12:00-13:00

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์
ผ่าน page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 12:00-13:00 น.

หัวข้อ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก

โดยวิทยากร
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล