งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023” สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย