สมัครสอบ OSCE

สมัครสอบ OSCE

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดาวน์โหลดจดหมายราชวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด
  • โอนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
    โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
    ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่  เลขที่ 041-1-25163-5
    ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ขอให้แพทย์ประจำบ้าน  ใส่รหัสแพทย์ในใบสมัคร  ด้วย

ส่งเอกสารมาที่
ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ลงท้ายหน้าซอง (สมัครสอบ OSCE)