Update and Advance in Pediatric Practice ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

Update and Advance in Pediatric Practice ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ โดย ท่านผู้อำนวยการ นายแพทย์ ชุมนุม วิทยานนท์ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 33
ในหัวข้อ Update and Advance in Pediatric Practice ระหว่าง วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สธ
โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

มีทั้งแพทย์ พยาบาล extern นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 230 คน