วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – กันยายน 2565