วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2565