การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน กุมารเวชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แพทย์หญิงกุลธิดา ใบงาม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวข้อวิจัย Nasal High Frequency Oscillatory versus Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation after Extubation in Neonates: A Randomized Controlled Crossover Study

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แพทย์หญิงวริษฐา สุโพธิ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อวิจัย Immunogenicity of Hepatitis B Vaccine in Very Low Birth Weight Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial of Age-based versus Weight-based Regimens

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ แพทย์หญิงกานติมา พงศ์พิชญศิริ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หัวข้อวิจัย The Efficacy of Enteral Paracetamol Compared with Intravenous Indomethacin in The Closure of Patent Ductus Arteriosus in Preterm Neonates: A Non-inferior Randomized Controlled Trial