เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถให้การประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พศ.2555