ขอเชิญผู้สนใจรว่มผลิตสื่อ “เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ…เพื่อนเอ๋ย”