แถลงข่าว เรื่อง “มลพิษ PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์”

แถลงข่าว เรื่อง “มลพิษ PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์”

แถลงข่าวจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข