คำนะนำ Home Isolation สำหรับเด็ก โดยพญ.โสภิดา บุญสาธร