ภาระโรคและรูปแบบของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็กไทยอายุน้อยกว่า 5 ปี: ข้อมูลจากผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี พ.ศ. 2558 – 2562


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้