สาเหตุของการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย จากฐานข้อมูลของสำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.
02-716-6200 ต่อ 1 คุณอรัญญา ประเสริฐสุข
02-716-6200 ต่อ 2 คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
02-716-6200 ต่อ 3 คุณศิริวรรณ บุญประสาน
02-716-6200 ต่อ 4 คุณนิศานาถ สอนอาจ
02-716-6200 ต่อ 6 คุณนันทวุฒิ ชั่งรู้กิจ