การรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ OSCE สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2


Update 2021-11-24


เรียน            แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2  ที่จะสมัครสอบ OSCE

 

 

ขอให้เปิด
https://www.thaipediatrics.org/pages/Training/Detail/41/391

เพื่อพิมพ์ใบสมัครมากรอก และส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

พร้อมเงิน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

โอนเงินเข้า  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่  เลขที่ 041-1-25163-5

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

 

ขอให้แพทย์ประจำบ้าน  ใส่รหัสแพทย์ในใบสมัคร  ด้วย

 

ส่งเอกสารมาที่

        ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

        ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย                             

        อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย                      

        ถนนเพชรบุรีตัดใหม่                                

        แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง                                             

          กรุงเทพมหานคร 10310                            

Download files :

ใบสมัครสอบ osceแก้ไข พย.62... ประกาศการสมัครสอบ OSCEแก้ไข พย.62... จดหมายออก osce(ปี2562)