ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ฝึกอบรมและสอบ 1/2564 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2565


Update 2021-09-22


Download files :

ศักยภาพอนุสาขาเฉพาะทาง(ราชวิทยาลัยกุมารฯ)... ศักยภาพอนุสาขาเฉพาะทาง(แพทยสภา).doc... ศักยภาพสาขากุมารเวชศาสตร์.doc... ประกาศรับสมัคร พป ปี 2565 รอบที่ 1... ประกาศรับสมัครของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แ... ประกาศกำหนดประเภทสาขา ปี 2565... ใบสมัครอนุสาขาเฉพาะทาง(ราชวิทยาลัยกุมารฯ)...