การรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ OSCE สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2


Update 2020-11-26


 

เรียน            แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2  ที่จะสมัครสอบ OSCE

ขอให้เปิด http://www.thaipediatrics.org/pages/Home

เพื่อพิมพ์ใบสมัครมากรอก และส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

พร้อมเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

โอนเงินเข้า  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-1-25163-5

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ขอให้แพทย์ประจำบ้าน  ใส่รหัสแพทย์ในใบสมัคร ด้วย

ส่งเอกสารมาที่

  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย                             

  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 ซอยศูนย์วิจัย                  

  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง                                   

  กรุงเทพมหานคร 10310                                                    

 

 

Download files :

ขั้นตอนการสมัคร_ถึงแพทย์ประจำบ้าน... จดหมายออก osce(ปี2563) ใบสมัครสอบ osceแก้ไข พย.63... ประกาศการสมัครสอบ OSCEแก้ไข พย.63...