การสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในระหว่างฝึกอบรม (PIE) ประจำปีการศึกษา 2563


Update 2020-09-09


เรียน แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่จะสมัครสอบ PIE

ให้เปิด http://www.thaipediatrics.org/pages/Training/Detail/41/312

เพื่อพิมพ์ใบสมัครมากรอก และส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

พร้อมค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 1,000 บาท

โอนเงินเข้า ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

เลขที่บัญชี 041-1-25163-5

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ขอให้แพทย์ประจำบ้านที่สมัครสอบ ส่งเอกสารมาที่
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
ซอยศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
พร้อมระบุหน้าซองว่า     (สมัครสอบ PIE)

Download files :

ใบสมัครสอบ PIE application การสมัครสอบ PIE 2563_Edited