การรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ OSCE สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2


Update 2019-11-25


เรียน            แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2  ที่จะสมัครสอบ OSCE

เพื่อพิมพ์ใบสมัครมากรอก และส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด

พร้อมเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

โอนเงินเข้า  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-1-25163-5

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

ขอให้แพทย์ประจำบ้าน  ใส่รหัสแพทย์ในใบสมัคร ด้วย

 

ส่งเอกสารมาที่

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย                              

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9  ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                                                     

Download files :

ประกาศการสมัครสอบ OSCEแก้ไข พย.62... ใบสมัครสอบ osce จดหมายออก osce(ปี2562)