Date Title
2021-09-22 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ฝึกอบรมและสอบ 1/2564 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรประจำปีการฝึกอบรม 2565
2019-03-18 การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
2018-11-05 ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562
2019-04-30 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารฯ และอนุสาขาต่อยอดประจำปี 2562
2019-05-21 การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (หมวด MCQ) ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-08-21 ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสถาบันและสหสาขาวิชา
2019-09-04 เชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่จะสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ในระหว่างฝึกอบรม (General Pediatric In-training Examination, Pie)
2019-10-01 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ และอนุสาขาต่อยอดประจำปี 2563 รอบ 1
2019-11-25 การรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ OSCE สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
2020-03-16 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร รอบ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2563
2020-03-16 การรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ / หนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
2020-04-21 ส่งงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562
2020-05-25 การรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากมุารเวชศาสตร์ (MCQ)
2020-09-09 การสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในระหว่างฝึกอบรม (PIE) ประจำปีการศึกษา 2563
2020-09-22 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบ 1)
2020-11-26 การรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ OSCE สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
2020-12-22 ประกาศเลื่อนรับวุฒิบัตรกุมารและหนังสืออนุมัติบัตรกุมาร
2021-03-15 กำหนดการพิธีรับวุฒิบัตรฯ และ หนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ และอนุสาขาต่อยอด
2021-03-15 การรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ / หนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์
2021-03-25 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ฝึกอบรมและสอบ 2/2564 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรรอบ 2 ประจําปีการฝึกอบรม 2564
2021-06-01 การรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (MCQ) ประจำปีการศึกษา 2564
2021-08-24 ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและสหสาขาวิชา
2021-09-20 การสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ในระหว่างฝึกอบรม (PIE) ปีการศึกษา 2564
2021-11-24 การรับสมัครสอบภาคปฏิบัติ OSCE สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2