ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์และอนุสาขาต่างๆ พ.ศ.2560


Update 2017-02-20


      ตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้มีการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าสอบฯ ส่งเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัครสอบตามประกาศนี้ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ กำหนดดังนี้

   ๑.   สถาบันฝึกอบรม/สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ ส่งรายชื่อแพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ ไปยังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ

   ๒.   ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ตามข้อ ๑ กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ www.tmc.or.th/tcgme  แล้วยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบในวันที่ ๑ มีนาคม- ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ส่งมาที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

วุฒิบัตรฯและหนังสืออนุมัติฯ สาขากุมารเวชศาสตร์

อนุสาขา (หลักสูตร ราชวิทยาลัยกุมารเแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ (โรคข้อและรูมาติซั่ม, เวชบำบัดวิกฤต, พันธุกรรม, วัยรุ่น)

ใบสมัครสมาชิก