หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


Update 2019-10-03


                                                                             

         หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4 หลักสูตร

  1. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

  2. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

  3. อนุสาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น

  4. อนุสาขากุมารเวชบำบัดวิกฤต (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)