หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


Update 2019-10-03 Author :ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


                                                                   

            หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ