การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขากุมารเวชศาสตร์ (พิเศษสำหรับแพทย์ต่างชาติ) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (รวกท.)


Update 2012-06-18 Author :ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย


ที่มา
         เพื่อให้ประเทศไทยและนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือด้านการศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรม และเพื่อเป็นการเผยแพร่การแพทย์ของประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงดำริให้มีการเปิดรับแพทย์ต่างชาติที่จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
 
ชื่อวุฒิบัตร
         เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมและผ่านการประเมินครบถ้วนตามหลักสูตร วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ คือ
               “วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
                (สำหรับแพทย์ต่างประเทศ)”
               “Diploma of the Thai Board of Pediatrics (for foreign doctor)”
 
หลักสูตรฝึกอบรมและระยะเวลาฝึกอบรม
          เป็นไปตาม หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
          สาขากุมารเวชศาสตร์ ของ รวกท.
 
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากประเทศต้นสังกัด
         2.มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศนั้น ๆ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
         3.ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
                TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ equivalent score จากการสอบ TOEFL แบบอื่นๆ
                 หรือ IELT ไม่ต่ำกว่า 5
         4.สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดีพอสมควร
 
เงื่อนไขการสมัคร
         1.มีหน่วยงานต้นสังกัดในประเทศนั้นๆ และมีเงื่อนไขให้กลับไปปฏิบัติงานยังประเทศของตนหลังจบการศึกษา
         2.ได้รับทุนในการฝึกอบรม
 
หลักฐานในการยื่นใบสมัคร
         1.1 บัตรประชาชนหรือเอกสารเทียบเท่า (foreign personal identification)
         1.2 หนังสือเดินทางต่างชาติ (foreign passport)
         1.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (transcript)
         1.4 เอกสารแสดงผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
         1.5 จดหมายรับรองความรู้ความสามารถของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน ขึ้นไป (2 letters of recommendation)
         1.6 เอกสารยืนยันจากต้นสังกัด และเอกสารยืนยันทุนที่จะได้รับตลอดการฝึกอบรม

 

วิธีการสมัคร

  • ผู้สมัครยื่นหลักฐานและดำเนินการสมัครผ่านสถาบันฝึกอบรมโดยตรง โดยให้สมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนกำหนดเปิดการฝึกอบรมในปีถัดไป
วิธีการคัดเลือก
         1.เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันที่จะรับมาฝึกอบรม (training institution)
         2.หากผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สถาบันดำเนินการแจ้งราชวิทยาลัย
          หมายเหตุ ให้นับรวมอยู่ในจำนวนการฝึกอบรมที่ไม่เกินศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น ๆ