Pediatrics Playlist Serial Seminars on Pediatric COVID-19 EP.7 หัวข้อ MIS-C Guideline: Can we Agree on Diagnosis & Treatment?


Update 2021-10-20


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ Pediatrics Playlist Serial Seminars on Pediatric COVID-19 EP.7
หัวข้อ MIS-C Guideline: Can we Agree on Diagnosis & Treatment?
โดยวิทยากร
อ.นพ.ชนะภัย ไชยกุลศิลป์
กุมารแพทย์เวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผศ.นพ.บันดาล ซื่อตรง
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.พญ.ถิราภา นิเวศวิวัฒน์
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อ.พญ.สุพัตรา รุ่งไมตรี
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และรูมาติซั่ม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็ง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
สามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR CODE หรือ กด/คลิก Link ด้านล่าง
https://forms.gle/uJ9KzxsXkPmnJVyD7
- แพทย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยายออนไลน์เป็นเวลา 50 นาทีขึ้นไป จะได้รับ CME 2 Credits
- เจ้าหน้าที่จะส่ง Link เข้ารับชมให้ล่วงหน้า 1 วัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ โทร.096-990-90-92